Algemende Voorwaarden voor Bedrijven

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor bedrijven

1. Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Wunderwall (KvK 68345496): Wunderwall B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Wunderwall een opdracht tot levering heeft gegeven, het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt of Wunderwall heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen.
Zaken: door Wunderwall te leveren/ geleverde goederen.
Diensten: door Wunderwall te leveren diensten/ werkzaamheden zoals (maar niet gelimiteerd tot) montage-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden, advies en inspectie, een en ander in de ruimste zin des woords.

2. Werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Wunderwall en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van Wunderwall, alle overeenkomsten tussen Wunderwall en Opdrachtgevers op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en Wunderwall de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan zijn de onderhavige Voorwaarden van rechtswege van toepassing op bij alle latere (toekomstige) transacties met opdrachtgever.
2.2 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden, gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Wunderwall expliciet en schriftelijk wordt ingestemd met de toepasselijkheid daarvan.
2.3. Aanvullingen of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Wunderwall schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de specifieke transactie, aanbieding of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of (rechtsgeldig) vernietigd wordt/worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen Wunderwall en Opdrachtgever in overleg treden om de betreffende bepaling(en) te vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) benadert/ benaderen.
2.5. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regels voor de interpretatie van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn tijdens het sluiten van de overeenkomst.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren, technische specificaties en andere informatie verstrekt zijdens Wunderwall zijn vrijblijvend, hebben het karakter van een benaderende aanduiding, kunnen niet worden beschouwd als bindende garanties en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Wunderwall het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Een overeenkomst tussen Wunderwall en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk (via elektronische weg inbegrepen) zijdens Wunderwall is bevestigd (hieronder mede begrepen de toezending en/of afgifte van een factuur en/of afleveringsbon), dan wel nadat Wunderwall feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Wunderwall binden Wunderwall niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens Wunderwall , door het tekenbevoegd management, zijn bevestigd.
3.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging dient dit binnen twee dagen na dagtekening van de opdrachtvestiging schriftelijk aan Wunderwall te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen.
3.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van Opdrachtgever blijkt. Wunderwall is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn verplichtingen.
3.6 Indien na de totstandkoming ervan de overeenkomst om welke reden ook wordt ontbonden wegens een tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door Wunderwall reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en de overige schaden voor rekening van Opdrachtgever.
3.7 Alle concrete aanbiedingen, offertes en adviezen van Wunderwall zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
3.8 Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen, dan zijn zij ieder hoofdelijk jegens Wunderwall verbonden terzake van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Wunderwall.
3.9 Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zij betrokken van alle informatie van Wunderwall van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s, nadere bedrijfsinformatie en knowhow), een en ander in de meest ruime zin des woords die hem door Wunderwall ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht.
3.10 Bij toekomstige opdrachten/ overeenkomsten/ aanbiedingen kan geen beroep worden gedaan op eerdere prijzen, levertijden en overige condities zoals bepaald in eerdere offertes/ aanbiedingen/ opdrachtbevestigingen/ overeenkomsten.

4. Levering en levertijd
4.1 De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: a) de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; b) de dag van ontvangst door Wunderwall van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens etc.; c) de dag van ontvangst door Wunderwall van hetgeen volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
4.2 De levertijd en/of uitvoeringsopdracht van een gehele bestelling, een geheel werk, deelwerkzaamheden of deelleveringen worden door Wunderwall bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zijdens Wunderwall. Behoudens opzet of grove schuld zijdens Wunderwall geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4.3 Wunderwall is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturatie per deellevering, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Op Opdrachtgever rust een afnameverplichting met betrekking tot de bestelde zaken. Dientengevolge is Opdrachtgever gehouden de zaken binnen de overeengekomen periode af te nemen.
4.5 Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn voor afroep is gesteld, is Wunderwall – ingeval levering niet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is afgeroepen - bevoegd Opdrachtgever te sommeren de levering binnen drie maanden na sommatie af te roepen een en ander onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4.6 Bij afroeporders waarbij wel een termijn is gesteld voor afroep, geldt dat bij overschrijding van het aantal leveringen extra kosten door Wunderwall in rekening zullen worden gebracht die verband houden met transport- en verpakkingskosten. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal 10% handling-, rente- en opslagkosten in rekening worden gebracht over het totale orderbedrag waarbij Wunderwall zich het recht voorbehoudt om het totale resterende bedrag van de betreffende afroeporder per direct te facturen waarbij geldt dat deze factuur binnen de daartoe gestelde termijn door opdrachtgever dient te worden voldaan.
4.7 Indien sprake is van andere omstandigheden dan die welke Wunderwall bekend waren bij het vaststellen van de oorspronkelijke levertijd of uitvoeringstijd, is Wunderwall gerechtigd de oorspronkelijke levertijd te verlengen. Het voorgaande is ook van toepassing bij meerwerk.
4.8 Levering vindt plaats FCA (free carrier) zoals bedoeld in de Incoterms 2010. Dit houdt in dat Opdrachtgever zorg draagt voor het transport van de zaken en verantwoordelijk is voor deze zaken vanaf het moment dat zij zijn geladen en vastgezet in het transport en de carrier heeft getekend voor ontvangst van de goederen.
4.9 Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van Wunderwall, dan wel binnen een daartoe door Wunderwall gestelde termijn te worden opgehaald, bij gebreke waarvan Wunderwall gerechtigd is naar vrije keuze: a) de zaken op naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van Wunderwall of een derde, waarbij Opdrachtgever gehouden is de hiermee gepaard gaande kosten aan Wunderwall te vergoeden; b) de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de ontbindingsdatum.
4.10 Ingeval Opdrachtgever verzoekt om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden of ingeval Opdrachtgever en Wunderwall een ander afleveradres overeenkomen dan het hiervoor onder 4. en 5. genoemde adres is Wunderwall gerechtigd om, voor rekening en risico van Opdrachtgever, derden in te schakelen voor de levering. Indien levering op andere wijze plaats vindt dan gebruikelijk is, is Wunderwall gerechtigd de hiermee gepaard gaande kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Monsters
5.1 Afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, kleuren, technische specificaties, andere informatie etc. verstrekt zijdens Wunderwall zijn vrijblijvend, hebben het karakter van een benaderende aanduiding, kunnen niet worden beschouwd als bindende garanties. Te leveren zaken kunnen hiervan afwijken en Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden exact conform de getoonde of verstrekte afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten, technische specificaties of andere informatie.

6. Klachten/ reclames
6.1 Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op de afleverbon te worden aangetekend en binnen 10 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan Wunderwall te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 10 dagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen drie maanden na de levering per aangetekend schrijven aan Wunderwall te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en nadere details van het gebrek. Na het verstrijken van voornoemde termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard en op niet tijdig gemelde afwijkingen en gebreken kan dan geen beroep meer worden gedaan.
6.2 Zaken die Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen binnen 10 dagen na de in artikel 6.1 genoemde melding Franco en in originele staat aan Wunderwall te worden geretourneerd, waarna Wunderwall bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of te vervangen, dan wel de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren.
6.3 Door het melden van enig gebreke wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van de in het geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk zes maanden na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt.
6.4 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Wunderwall te leveren zaken, al dan niet na bewerking, moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijking en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Wunderwall.
6.5 Een eventuele garantieverplichting van Wunderwall strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. 6.6 Indien de overeenkomst betreft zaken die door Wunderwall van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van Wunderwall te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens Wunderwall aansprakelijk is.
6.7 Wunderwall aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie-, of montagewerkzaamheden of wijzigingen verricht door Opdrachtgever of derden.

6.8 Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen leidt een opdracht tot het verrichten van diensten per definitie niet tot een resultaatsverbintenis maar tot een inspanningsverbintenis en wordt een dergelijke opdracht louter door de afronding van de werkzaamheden geacht naar behoren te zijn afgerond. Wunderwall staat slechts in voor de uitvoering van de bewerking omschreven in de opdrachtbevestiging en conform de aldaar schriftelijk vastgelegde normen. Allen ingeval van opzet of grove nalatigheid kan Wunderwall binnen 5 werkdagen na de afronding van de werkzaamheden worden aangespraken op het achtwege blijven van het beoogde resultaat.

6.9 Indien na afronding van door Wunderwall verrichte werkzaamheden eigendommen van Opdrachtgever gebreken vertonen, dan worden deze gebreken, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment van aanbieding en wordt terzake deze gebreken door Wunderwall geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Hetzelfde geldt indien na reparatie eigendommen van Opdrachtgever andere gebreken vertonen dan het te repareren gebrek.

6.10 Wunderwall is niet aansprakelijk voor schade die tijdens werkzaamheden aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet.

6.11 Wunderwall is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, reiniging of anderszins aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door Wunderwall terzake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is voldaan.

6.12 Het door Opdrachtgever niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel leidt tot verval van rechten.

7. Overmacht
7.1 Indien Wunderwall door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft Wunderwall het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van de periode nog niet is verdwenen- de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald.

7.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 7.1 dient naast het bepaalde in artikel 6:75 BW te worden verstaan: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen bij Wunderwall of haar leveranciers en/of hulppersonen, extreme weersomstandigheden, diefstal, brand, molest, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, alsmede wanprestatie door de leveranciers en/of hulppersonen van Wunderwall .

8. Aansprakelijkheid
8.1 Wunderwall is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade voortvloeiende uit niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Wunderwall , tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Wunderwall.

8.2 Iedere verdere aansprakelijkheid van Wunderwall voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

8.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid (niet limitatief) voor bedrijfs-, stagnatie- of vervolgschade en gederfde winst.

8.4 Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade die nadrukkelijk onder de dekking van een separate garantieregeling afgegeven door Wunderwall valt of indien sprake is van schade waartegen Wunderwall is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van Wunderwall wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst.

8.5 Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan zaken reparaties en/of wijziging heeft uitgevoerd/ doen uitvoeren, dan wel de aangegeven gebruiks-/ onderhoudsvoorschriften niet in acht heeft genomen of de verwerkingsinstructies niet juist zijn uitgevoerd, vervalt elke aansprakelijkheid c.q. garantieverplichting zijdens Wunderwall . Opdrachtgever dient in een dergelijk geval aan te tonen dat dat de zaken juist en conform de verwerkingsinstructies zijn verwerkt en juist en conform de onderhoudsvoorschriften zijn onderhouden.

8.6 Opdrachtgever vrijwaart Wunderwall voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door Wunderwall geleverde producten/ materialen.

8.7 Opdrachtgever is gehouden om Wunderwall zowel in als buiten rechte te ondersteunen, indien zij wordt aangesproken op grond van dit artikel, en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtgever gerechtigd, zonder ingebrekestelling, daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade zijdens Wunderwall en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Prijzen en betalingsvoorwaarden
9.1 De door Wunderwall opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering, transport etc.

9.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs is Wunderwall gerechtigd deze wijzigingen apart aan Opdrachtgever in rekening te brengen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Pallets blijven te allen tijden eigendom van Wunderwall . Opdrachtgever dient door Wunderwall ter beschikking gestelde pallets op eerste verzoek aan Wunderwall te retourneren.

9.4 Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum met dien verstande dat Wunderwall zich het recht voorbehoudt om een aanbetaling van 30% op het factuurbedrag te verlangen die voorafgaand aan de levering is voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 30 dagen nadat Wunderwall de opdrachtbevestiging heeft verzonden te zijn bijgeschreven op het door Wunderwall aangegeven bankrekeningnummer. Wunderwall behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor hiervan eenzijdig af te wijken.

9.5 Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke van vermelding van een betalingstermijn dient de factuur uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

9.6 Wunderwall is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen - al dan niet gedeeltelijke - aanbetaling, contante betaling of onder rembours te leveren. Wunderwall is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Wunderwall door vertraagde (af-) levering geleden schade.

9.7 Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van Wunderwall te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van faillissement van Wunderwall. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wunderwall korting toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.
9.8 Wunderwall is te allen tijde gerechtigd om betaling van een aanvullend voorschot op de door Opdrachtgever te betalen som te eisen en/ of om van Opdrachtgever op andere wijze zekerheid voor de nakoming van de uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen te vorderen.

9.9 Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Wunderwall het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever de eerste dag na afloop van de in artikel 9.4 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

9.10 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft Wunderwall het recht buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, die 15% van het openstaand bedrag behelzen met een minimum van € 375,--. Wunderwall behoudt zich het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten zijn verschuldigd indien de vordering niet binnen veertien dagen na een schriftelijke aanmaning is voldaan.

9.11 Voorts is Wunderwall in het geval zoals beschreven in artikel 9.7 gerechtigd alle verdere leveringen en diensten op te schorten, onverminderd haar recht om voor toekomstige leveringen of diensten (aanvullende) vooruitbetaling te verlangen en/ of anderszins het stellen van genoegzame zekerheid.

9.12 Wunderwall heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele kosten (in- en buiten rechte), vervolgens in mindering van de verschenen rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom en de lopende rente.10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid.
10.1 Alle door Wunderwall geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van Wunderwall, totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Wunderwall uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/ of buitgerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken die geen eigendom zijn van Wunderwall, wordt Wunderwall geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan Wunderwall verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu vooralsdan geacht te zijn verpand aan Wunderwall en is Opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van Wunderwall die zaken op te slaan op een door Wunderwall aan te wijzen en te beheren locatie.

10.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. Wunderwall medeeigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van Wunderwall rust, mogen deze niet door Opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van Wunderwall tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren.

10.3 Wunderwall is onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen.

10.4 Indien Opdrachtgever niet onmiddellijk na verzoek daartoe gehoor geeft aan teruggave van de in dit artikel bedoelde zaken, dan zal Opdrachtgever voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 15% van de verkoopwaarde van de zaken zijn verschuldigd, met een minimum van € 750,--, per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Wunderwall op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

10.5 Opdrachtgever dient iedere derde, die op de zaken ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt beslag (waaronder een bodembeslag van de fiscus) wil leggen c.q. heeft gelegd dan wel de bewindvoerder of de curator in geval van surseance van betaling/ schuldsanering respectievelijk faillissement, terstond en met behulp van het snelste communicatiemiddel (op moment van beslaglegging aan de deurwaarder in persoon en meteen daarna per telefoon en ter bevestiging per e-mail, fax of per brief aan de opdrachtgever van de deurwaarder) te informeren dat de betreffende zaken in eigendom aan Wunderwall toebehoren. Het voorgaande dient te geschieden via gelijktijdige mededeling per e-mail aan cc aan Wunderwall (indien e-mail niet mogelijk is, dan per gelijke brief). Opdrachtgever is in ieder geval nalatig indien deze mededeling niet meteen aan de deurwaarder is gedaan en/of de mededeling de opdrachtgever tot beslaglegging niet binnen twaalf uur volgend op het bewuste beslag heeft bereikt.

10.6 Indien Opdrachtgever ten aanzien van het hiervoor onder 5. genoemde nalatig blijft, zal hij voor iedere dag of gedeelte van de dag dat hij daarin nalatig blijft, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd zijn van 15% van de verkoopwaarde van de geleverde zaken met een minimum van € 750,--, per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Wunderwall op aanvullende schadevergoeding mocht de schade meer bedragen dan het totaal van de aldus vervallen boetes.

10.7 Wunderwall is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van Wunderwall genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van Wunderwall voldoet, is Wunderwall gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek en ten gunste van Wunderwall een pandrecht te vestigen op de zich onder Opdrachtgever bevindende roerende zaken. Wunderwall is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor Opdrachtgever of derden voortvloeit.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten Wunderwall en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

11.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Wunderwall worden beslecht, met dien verstande dat Wunderwall gerechtigd is om voormelde geschillen voor te leggen aan de daartoe volgens de Wet bevoegde rechter.

11.4 Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Wunderwall kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.12. Discrepanties in voorwaarden in andere taal dan Nederlandse taal
12.1 Indien een interpretatieverschil mocht ontstaan ten aanzien van de tekst, dan is de gedeponeerde Nederlandse versie van deze voorwaarden leidend.

Mei 2021