Privacy en Cookie Beleid

Bekijk of download hier ons Privacy Beleid

PRIVACYBELEID WUNDERWALL

Dit privacybeleid (hierna: “Beleid”) is opgesteld om u te informeren over het gebruik van persoonsgegevens in de Wunderwall webshop (gelokaliseerd op www.wunderwall.nl) (hierna “Webshop”). De Webshop wordt onderhouden door Wunderwall B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Nederland en kantoorhoudende aan de Hondsdraf 18, (5236RL) ‘s-Hertogenbosch, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68345496 (hierna: “Wunderwall” of “wij”). Wunderwall is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

 

Adres: Hondsdraf 18, 5236RL ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: T +31 (0) 73 6126872

E-mail: info@wunderwall.nl

1 Algemeen
1.1 Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van gegevens die u identificeren dan wel door Wunderwall gebruikt kunnen worden om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”), een en ander via de Webshop en de diensten die Wunderwall u middels de Webshop aanbiedt, zoals, maar niet beperkt tot de verkoop van producten en de levering aan u van producten (hierna: “Diensten”).
1.2 Wij kunnen dit Beleid te allen tijde aanpassen. Wanneer dit Beleid is aangepast zal het aangepaste Beleid beschikbaar worden gesteld via de Website [voeg link naar dit Beleid in]. Mocht u na het lezen van dit Beleid vragen hebben of wenst u uw rechten uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving uit te oefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens als opgenomen in dit Privacystatement.
2 Verwerking van Persoonsgegevens
2.1 Indien wij via de Webshop en in het kader van aan u te verlenen Diensten u betreffende Persoonsgegevens verwerken, is Wunderwall verantwoordelijk voor het vaststellen van doel en middelen voor deze verwerking en in dat kader ook aan te merken als verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetten om deze Verordening te implementeren.
2.2 Indien u jonger dan 16 jaar bent, is de toestemming van een ouder of wettelijk voogd vereist. Indien u deze toestemming niet hebt kunt u geen Persoonsgegevens aan ons verstekken. Bij het registreren voor het leveren van Diensten door Wunderwall vragen wij u te bevestigen of u 16 jaar of ouder bent. U bent gehouden deze vraag naar waarheid te beantwoorden. Indien u geen 16 jaar bent maar u wel wilt registreren voor Diensten, dan dient degene de ouderlijke verantwoordelijkheid voor u draagt, toestemming te geven voor de verwerking van Persoonsgegevens door Wunderwall.  
2.3 Wij verzamelen Persoonsgegevens door u te vragen deze aan ons te verstrekken. Daarnaast kunnen wij Persoonsgegevens geautomatiseerd verzamelen. Wij verzamelen en verwerken de volgende Persoonsgegevens.

In het kader van de verlening van Diensten via de Webshop verzamelde Persoonsgegevens zijn:

 • Naam en achternaam*;

 • Tussenvoegsels;

 • Geboortedatum;

 • Telefoonnummer;

 • Klant- of Relatienummer*;

 • Wachtwoord;

 • E-mailadres*;

 • Adres*;

 • Factuuradres en leveringsadres*;

 • Bankrekeningnummer, houdergegevens en andere betalingsgegevens die Persoonsgegevens bevatten*.

Gegevens aangeduid met * zijn verplicht en noodzakelijk om de verzochte Diensten uit te voeren. Indien u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan terzake het verlenen van Diensten.
Wij verwerken de bovengenoemde Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, zoals voor het uitvoeren van door u verzochte Diensten.
Automatische verwerking geschiedt op de volgende wijze: Gegevens verzameld via cookies: Zie COOKIE VERKLARING.
Wij wijzen erop dat indien bovenstaande gegevens niet worden verstrekt, wij mogelijk niet in staat zijn om Diensten te verlenen op de wijze zoals beoogd. Zo zal het zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zijn om bestellingen in uw digitale winkelmand te bewaren in het aankoopproces omdat de cookie die deze functionaliteit levert ontbreekt. Wij verwerken de bovenstaande Persoonsgegevens op basis van uw toestemming zoals gegeven op het moment dat u het gebruik van cookies toestond.
2.4 Wij slaan uw Persoonsgegevens op zolang als noodzakelijk is in het kader van de verwerkingsdoelen als opgenomen in artikel 3. Dit houdt in dat wij Persoonsgegevens opslaan voor in ieder geval de periode die nodig is om de door u verzochte diensten, zoals de levering van een product, te kunnen verlenen.
2.5  Wij kunnen ervoor kiezen Persoonsgegevens te pseudonimiseren, hetgeen betekent dat Persoonsgegevens worden omgevormd in gegevens die niet langer naar u herleidbaar zijn zonder aanvullende informatie. Wij noemen dit Niet-persoonlijke gegevens. Wij behouden ons het recht voor om Niet-persoonlijke gegevens te bewaren voor de verwerkingsdoelen als opgenomen in artikel 3, zo lang als wij dit nodig achten.
3 Doeleneinden voor de verzameling van Persoonsgegevens
3.1 Persoonsgegevens worden door Wunderwall verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het identificeren van u als klant in de Webshop teneinde de verzochte Diensten te kunnen verlenen;

 • Het verlenen van verschillende door u verzochte Diensten in de Webshop;

 • Facturering in het geval u producten heeft besteld;

 • Het mogelijk maken van betalingsverkeer samenhangende met de door u verzochte Diensten in de Webshop;

 • Levering en bezorging van producten;

 • Contact opnemen met u ingeval van vragen of opmerkingen van uw kant;

 • Het verzamelen van feedback op onze Diensten;

 • Het promoten van het gebruik van onze Diensten;

 • Het analyseren van Persoonsgegevens om de Diensten van Wunderwall te verbeteren;

 • Het analyseren van de markt voor onze Diensten;

 • Het uitbouwen van een community voor onze producten en Diensten;

 • Verbetering van de Diensten.

4 E-mail
4.1 De elektronische contactgegevens die u aan ons verstrekt, waaronder uw email adres, worden gebruikt om de Diensten op een optimale manier uit te voeren. Om deze reden zijn sommige e-mails strikt noodzakelijk. Wij kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen om u te informeren over een bestelling van producten.
4.2 In aanvulling op bovenstaande e-mails kunnen wij ook contact met u opnemen om onze producten, Diensten, Wunderwall, gelieerde bedrijven of toekomstige producen en/of diensten te promoten. Voor toezending van deze e-mails heeft u toestemming gegeven bij het aanmaken van een account of de bestelling van een product. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken dan is dit mogelijk door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid in elke email die wij u toesturen.
5 Ontvangers van Persoonsgegevens
5.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden, te weten:
Leveranciers: Indien noodzakelijk in het kader van onze Diensten kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan onze leveranciers, zoals, maar niet beperkt tot, de partij die zorg draagt voor de bezorging van de producten die u bestelt in de Webshop. Leveranciers zullen Persoonsgegevens te allen tijde verwerken namens Wunderwall en conform onze instructies.
5.2 Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorsturen aan landen of organisaties buiten de EU. We hebben afdoende waarborgen genomen om uw Persoonsgegevens in dit proces te beschermen.
6  Beveiliging
6.1 Wunderwall hecht grote waarde aan de beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om deze reden heeft Wunderwall technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeautoriseerde verstrekking of toegang. Om uw Persoonsgegevens veilig te houden hebben wij de volgende stappen genomen:
 • Versleuteling van doorgifte van data via de Webshop;

 • Bescherming van servers waarop Persoonsgegevens zijn opgeslagen met wachtwoorden en toereikende beveiligingsmaatregelen;

 • Bescherming niet-digitaal opgeslagen Persoonsgegevens;

 • Blokkering van indexatie van Persoonsgegevens door zoekmachines.

Ingeval van een datalek dat waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer stellen wij u hier zo snel als redelijkerwijs mogelijk van op de hoogte.

7 Uw rechten
7.1 Op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
·       Bezwaar: Afhankelijk van de situatie en de verwerkte Persoonsgegevens heeft u het recht toestemming te geven aan of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de voorwaarden waaronder deze verwerking plaatsvindt.
·       Toegang: U heeft het recht om van ons een bevestiging te krijgen of u betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt en, wanneer dit het geval is, toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens en de volgende informatie:
(i)        verwerkingsdoelen;
(ii)       categorieën van persoonsgegevens
(iii)     ontvangers of categorieën van ontvangers waar Persoonsgegevens aan worden verstrekt, meer in het bijzonder ontvangers derde landen of internationale organisaties;
(iv)     waar mogelijk de voorziene bewaartermijn voor Persoonsgegevens, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die hiervoor worden gehanteerd;
(v)      het bestaan van een recht om van ons rectificatie of verwijdering, dan wel het beperken van de verwerking van persoonsgegevens te verzoeken, of een bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(vi)     het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;
(vii)    ingeval Persoonsgegevens niet van u afkomstig zijn, beschikbare informatie over de herkomst;
(viii)   het bestaan van systemen voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, in ieder geval in die gevallen, duidelijke informatie over de logica hierachter, alsmede het belang en de voorziene gevolgen daarvan voor u.
In het geval Persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie worden doorgegeven, heeft u het recht geïnformeerd te worden ten aanzien van de toegepaste toereikende veiligheidsmaatregelen. Wij verstrekken u een kopie van de Persoonsgegevens die een verwerking ondergaan. Wij kunnen voor verdere kopieën een redelijk bedrag aan kosten in rekening brengen, gebaseerd op de administratieve lasten hiervoor.
·       Rectificatie, aanvulling: U heeft het recht tot een onverwijlde rectificatie van u betreffende Persoonsgegevens. Rekening houdend met de doelen van de verwerking heeft u het recht om incomplete Persoonsgegevens aan te laten vullen, waaronder door middel van een aanvullende verklaring.
·       Verwijdering: U heeft het recht ons te verzoeken u betreffende Persoonsgegevens onverwijld te verwijderen, en wij hebben de verplichting dit onverwijld te doen in de volgende gevallen:
(i)     de Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in het kader van het doel waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
(ii)    u trekt uw toestemming voor de verwerking in, in geval de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toepassing en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
(iii)   u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen verdere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking;
(iv)  uw Persoonsgegevens zijn op onrechtmatige wijze verwerkt;
(v)   de Persoonsgegevens dienen te worden gewist ter voldoening aan een wettelijke verplichting in de Europese Unie of een lidstaat daarvan, waaraan wij onderworpen zijn;
(vi)  de Persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot aankoop van een product terwijl u de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.
 
Indien Persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en wij verplicht zijn deze te wissen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen, rekening houdend met beschikbare technologie en kosten, om andere verantwoordelijken die uw gegevens kunnen verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u een verzoek tot verwijdering heeft gedaan.
 • Melding: U heeft het recht op een melding aan derden waaraan uw gegevens zijn verstrekt ingeval van een daadwerkelijke rectificatie, aanvulling, blokkering of verwijdering als hierboven omschreven, tenzij een dergelijke melding onmogelijk blijkt of een disproportionele inspanning van ons vergt.
 • Overdraagbaarheid: U heeft het recht de Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een algemeen gebruikte machine leesbare vorm te verkrijgen, alsmede het recht om de Persoonsgegevens aan een andere Verantwoordelijke te zenden.

 

 • Klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft recht op een beperking van de verwerking, indien:

   

  U de juistheid van de Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren;

  1. de verwerking onrechtmatig is, u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  2. wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben in het kader van de verwerkingsdoeleinden.

    7.2 Teneinde te kunnen voldoen aan verzoeken op grond van bovenstaande rechten kunnen we aanvullende informatie opvragen om u te kunnen identificeren. We zullen deze Persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van de uitoefening van uw bovenstaande rechten.

    7.3 Wij wijzen erop dat op het moment dat u uw recht op bezwaar uitoefent, wij niet langer in staat zijn Diensten uit te veren en dat u zich dient te onthouden van het gebruik van de Diensten en de Webshop.

     

    8 Vragen
    8.1 Mocht u na het lezen van dit Beleid vragen hebben of uw rechten als opgenomen in dit Beleid willen uitoefenen, neem dan contact met ons op via de gegevens zoals opgenomen in dit Beleid.

     

    COOKIEVERKLARING

    Wat is een cookie?

    Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor Helpmij.nl belangrijk en wij willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over ons gebruik hiervan. Met behulp van cookies zorgt Helpmij.nl er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. De volgende paragraaf legt uit welke cookies Wunderwall.nl inzet.


    Soorten cookies

    Cookies welke Wunderwall.nl gebruikt zijn:

    1. Permanente cookies

    Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

     

    Verwijderen en weigeren van cookies

    Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van de website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

     Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

     De informatie die via Wunderwall.nl in cookies wordt opgeslagen bevatten geen persoonsgegevens en wordt uitsluitend gebruikt om onze website te optimaliseren.

    Hieronder vind je een korte uitleg hoe je jouw cookie-instellingen kunt wijzigen.

     

    Cookie-instellingen bij Internet Explorer:

    Om te controleren of Internet Explorer-browser cookies accepteert of om het accepteren aan te zetten kun je het volgende doen:

    • Klik in de browser op het menu-item 'Extra';
    • Klik daar op het menu-onderdeel 'Internet opties';
    • Klik daar op de tab 'Privacy'. Kies voor maximaal MEDIUM beveiligingsniveau, anders worden alle cookies geweigerd. 
    • Klik op OK.

     

    Cookie-instellingen bij Google Chrome:

    Om te controleren of de Chrome-browser cookies accepteert of om het accepteren aan te zetten kun je het volgende doen: 

    Klik op het pictogram 'Gereedschap'  in de browserwerkbalk.

    • Selecteer Opties(Voorkeuren voor Mac en Linux; Instellingen voor een Chromebook).
    • Klik op het tabblad Geavanceerde opties.
    • Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud.
    • Klik op het tabblad Cookies in het dialoogvenster 'Instellingen voor inhoud' dat wordt weergegeven:

     

    Cookies standaard toestaan

    Controleer of het keuzerondje 'Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld' is geselecteerd, zodat zowel cookies van de huidige website (directe cookies) als van andere websites (indirecte cookies of cookies van derden) worden toegestaan. Als je alleen directe cookies wilt toestaan, vink je het selectievakje 'Alle cookies van derden zonder uitzondering blokkeren' aan.

     

    Uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites of domeinen

    Klik op Uitzonderingen beheren om op te geven hoe cookies van een aantal specifieke websites of domeinen moeten worden behandeld. Volg deze stappen om een regel toe te voegen aan het dialoogvenster 'Uitzonderingen voor cookies en sitegegevens' dat wordt weergegeven:

    • Klik op het veld 'Een nieuw uitzonderingspatroon toevoegen' en voeg de domeinnaam toe waarvoor je een uitzondering wilt instellen.
     • Als je uitzonderingen voor een volledig domein wilt maken, voeg je [*.] in vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld [*.]ronbloemenweelde.nl).
     • Je kunt ook een IP-adres, een IPv6-adres of een URL zonder HTTP of HTTPS opgeven.
    • Gebruik het menu om te kiezen of de site cookies mag instellen. Als je Alleen voor deze sessie selecteert, worden de bijbehorende cookies verwijderd wanneer je de browser sluit.

    Je kunt via dit dialoogvenster ook uitzonderingen bewerken of verwijderen.

     

    Cookie-instellingen bij Mozilla Firefox:

    Om te controleren of de Firefox-browser cookies accepteert of om het accepteren aan te zetten kun je het volgende doen: 

    • Klik boven in het Firefox-venster op de knop Firefox(menu Extra in Windows XP) en klik daarna op Opties.
    • Selecteer het paneel Privacy.
    • Stel Firefox zal:in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis
    • Plaats een vinkje bij Cookies van websites accepterenom cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen
     • Als je problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepterenook is aangevinkt.
    • Kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven:
     • Bewaren totdat: ze verlopen: elke cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.
     • Bewaren totdat: ik Firefox afsluit: de cookies die op je computer zijn opgeslagen zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.
     • Bewaren totdat: mij elke keer vragen: geeft telkens wanneer een website een cookie probeert in te stellen een waarschuwing weer, en vraagt of je het wilt opslaan.
    • Klik op OK om het venster Opties te sluiten.

    Meer informatie over cookies?

    Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

    Cookierecht.nl

    Consumentenbond: “Wat zijn cookies?

    Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

    Consumentenbond: “Cookies verwijderen

    Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

    Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

     

    Indien u nog vragen mocht hebben over de het privacy- en cookiestatement van wunderwall.nl richt deze dan aan het info@wunderwall.nl.

     

    Aanpassen privacy- en cookiestatement

    Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen onmiddellijk hier op deze website worden gepubliceerd.

     

    Laatste wijziging: 25-11-2020